DIECEZJALNE STUDIUM ORGANISTOWSKIE
IM. ŚW. CECYLII
w Kielcach
       Zachęcamy do zainteresowania się naszym Studium, zwłaszcza Czcigodnych Księży Proboszczów i o kierowanie do naszej szkoły muzycznie uzdolnionych parafian, którzy w przyszłości mogą pełnić funkcję organisty i być pomocą w pracy duszpasterskiej. 
       Prosimy również Księży Proboszów o kierowanie do naszej szkoły pracowników, którzy pełnią już funkcję organisty, a nie posiadają odpowiednich kwalifikacji.
       

             Zasady rekrutacji:
  • Minimalny wiek kandydata - 15 lat (ukończona II klasa gimnazjum);
  • pozytywna opinia na piśmie od księdza proboszcza właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata;
  • pozytywna weryfikacja predyspozycji muzycznych wydana przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrekcję;

     Nauka w naszej szkole trwa 5 lat. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne grupowe odbywają się w każdą sobotę w godz. 9.00 - 15.00. Zajęcia indywidualne z instrumentów odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku po indywidualnym uzgodnieniu godziny z wykładowcą. Dla słuchaczy mieszkających w znacznej odległości od siedziby szkoły istnieje możliwość ustalenia zajęć indywidualnych w sobotę.
     System szkolnictwa w Diecezjalnym Studium Organistowskim jest systemem akademickim, tzn. opiera się na wykładach i ćwiczeniach, z których (po zakończeniu semestru) odbywają się zaliczenia i egzaminy wg regulaminu Studium. Każdy słuchacz otrzymuje indeks, w którym notowane są postępy w nauce.

      Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji:
  • podanie;
  • życiorys;
  • 2 zdjęcia;
  • opinia księdza proboszcza;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki i pracy w zawodzie organisty.

     Dokumenty składamy w siedzibie Studium po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.